Hekaýa, oçerk we esse ýazmak boýunça bäsleşigiň ýeňijileri kesgitlenildi

377

Türkmenistanyň Bilim ministrligi hem-de Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti tarapyndan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk baýramy mynasybetli 2024-nji ýylyň aprel aýynda ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň hem-de umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda «Gündogaryň beýik şahyry we akyldary» ady bilen hekaýa, oçerk we esse ýazmak boýunça bäsleşik geçirildi.
Bäsleşige ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň hem-de umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň 100-e golaýynyň işleri gelip gowuşdy. Hödürlenen işler seljerildi hem-de «Gündogaryň beýik şahyry we akyldary» atly hekaýa, oçerk we esse ýazmak boýunça döredijilik bäsleşiginiň netijeleri öwrenilip, şu aşakdakylar ýeňiji diýlip kesgitlenildi.

1.Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary

I orun – Muhammetnur Mahtumow, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň 4-njy ýyl talyby. «Magtymguly Pyragynyň sungat filosofiýasy» (esse).
II orun – Ogulnyýaz Baýramgeldiýewa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň 3-nji ýyl talyby. «Magtymgulynyň döredijiliginde gadymy mifler» (esse).
II orun – Resul Amangulyýew, S.A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň ösümlik ýagyny öndürmek hünäriniň 4-nji ýyl talyby. «Akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň bize goýan mirasy» (esse).
II orun – Ogulgerek Ataýewa, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 1-nji ýyl talyby. «Türkologiýa ylmynyň synmaz sütüni – Armeniý Wamberi» (oçerk).
II orun – Altyn Atanowa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň 2-nji ýyl talyby. «Magtymguly diýip adym tutsalar» (hekaýa).
III orun – Maksatgeldi Geldiýew, Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag-kommunikasiýalar institutynyň jemagat infrastrukturasy we inženerçilik ulgamlary fakultetiniň inženerçilik ulgamlary we torlary hünäriniň 4-nji ýyl talyby. «“Gözel sen” goşgynyň buşlugy...» (hekaýa).
III orun – Annabeg Aýmakowa, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň Gündogar dilleri we edebiýaty fakultetiniň talyby. «Ruhy hazynaly nesiller» (hekaýa).
III orun – Aýlar Gurbanowa, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň türkmen dili we edebiýaty hünäriniň 2-nji ýyl talyby. «Arzuwlarymyň yzynda» (hekaýa).
III orun – Toýly Muhammetdurdyýew, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň žurnalistika hünäriniň 5-nji ýyl talyby. B«aky gymmatlyklaryň waspçysy» (esse).
III orun – Gözel Babanazarowa, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň IV ýyl talyby. «Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynda sesleriň sazlaşygy» (esse).

2. Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary

I orun – Annaşeker Annamyradowa, Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň 206-njy toparynyň talyby. «Güýzde berlen wada» (hekaýa).
II orun – Jemile Ismailowa, Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň başlangyç synplarda okatmak fakultetiniň 2-nji ýyl talyby. «Ruhy hazyna» (hekaýa).
II orun – Ogulgerek Wepaýewa, Marynyň Ýolaman Hummaýew adyndaky ýörite sazçylyk mekdebiniň bagşyçylyk sungaty bölüminiň bagşy hünäriniň 3-nji ýyl talyby. «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» (esse).
II orun – Mährijemal Berdiýewa, Aşgabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň agrohimiýa hünäriniň 2-nji ýyl talyby. «Magtymgulynyň mekanyna seýil edip...» (esse).
II orun – Aýgözel Sähedowa, Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň 301-nji toparynyň talyby. «Ýaz günleriniň biridi» (hekaýa).
III orun – Aýgül Bazarbaýewa, Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby. «“Gündogaryň beýik şahyry we akyldary” ylym ýolundaky diwana» (hekaýa).
III orun – Ogulmeňli Kakabaýewa, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby. «Gündogaryň beýik akyldary we şahyry» (esse).
III orun – Myradowa Sadap, Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň 3-nji ýyl talyby. «Kitabyň gymmaty» (hekaýa).
III orun – Bahar Aganiýazowa, Hydyr Derýaýew adyndaky Mugallymçylyk mekdebiň I ýyl talyby. «Magtymguly Pyragynyň “Fetdah” we “Baş üstüne” şygyrlarynyň mazmuny hakynda garaýşym».

3. Umumybilim berýän orta mekdepleriň X-XI synp okuwçylary

I orun – Jeren Bäşimowa, Aşgabat şäherindäki ýöriteleşdirilen 16-njy orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy. «Orazgül ejäniň düýşi» (hekaýa).
II orun – Şöhradowa Mähri Şöhradowna, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň 10-njy synp okuwçysy. «Şygyr äleminiň ussady» (esse).
Salgymyz:

744000, Türkmenistan, Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 31
744000, Туркменистан, Ашхабад, проспект С.Туркменбаши, 31
744000, Turkmenistan, Ashgabat, S.Turkmenbashy avenue, 31

Telefon belgiler:
+99312 94-67-30